Algemene voorwaarden

Handelsonderneming Jekro b.v., gevestigd en kantoorhoudende te Daarlerveen

1.    Geldigheid

De onderstaande voorwaarden zijn altijd van toepassing op alle rechtsverhoudingen uit hoofde waarvan· wij werkzaamheden hebben verricht en/of goederen hebben geleverd. De algemene voorwaarden maken in ieder geval deel uit van alle overeenkomsten waarbij wij partij zijn en zijn voorts van toepassing tijdens onderhandelingen (de precontractuele fase), waarbij wij betrokken zijn en die aan een eventuele rechtsverhouding/overeenkomst voorafgaan.
Onderstaande voorwaarden blijven uitsluitend gelden ook indien het briefpapier, de facturen en/of de overige bescheiden afkomstig van de wederpartij verwijzen naar of vermelden dat zijn/haar of andere algemene voor-waarden van toepassing zouden zijn. Tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden of bedingen van de wederpartij of derden uitgesloten. Indien er een strijdigheid ontstaat tussen onderstaande voorwaarden en de bepalingen in de overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.
Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, afwijkende bedingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden waarbij bij verplichtingen aangaan of instemmen met een lagere verkoopprijs, gelden niet als tussen partijen overeengekomen zolang zij niet door ons schriftelijk zijn bevestigd. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen geen gebruik te maken.
De volmacht van onze vertegenwoordigers strekt niet verder dan hetgeen algemeen gebruikelijk is. Onze vertegenwoordigers mogen van deze voorwaarden niet afwijken dan krachtens uitdrukkelijke schriftelijke volmacht, voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.
Wanneer zich in de toekomst omstandigheden voordoen waarin een overeenkomst tussen partijen en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden niet (meer) af niet (meer) geheel voorzien, zullen partijen in gezamenlijk overleg trachten daarvoor een oplossing te vinden welke naar redelijkheid en billijkheid aan de belangen van beide partijen zoveel mogelijk recht doet.

2.    Offerte en bestelling

2.1    Onze offertes en prijscouranten zijn vrijblijvend. Alle offertes gelden voor de termijn zoals in de offerte vermeld. Indien geen termijn is vermeld, geldt de offerte 20 dagen. Een offerte kan door ons worden verlengd door een schriftelijke mededeling aan de wederpartij waarin ook de duur van de verlenging staat vermeld.
2.2    Afbeeldingen en beschrijvingen, maten en gewichten in onze prijscouranten, brochures en offertes voorkomend, zijn voor ons niet bindend. Indien niet anders vermeld, garanderen wij het gebruiksdoel niet. Geschiktheid van het geleverde voor een bepaalde toepassing is voor risico van de wederpartij. Voor fouten in en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermelding van maten en gewichten, voorkomende in prijscouranten en bij aanbiedingen en/of orderbevestigingen zijn wij niet aansprakelijk en wij zijn niet verplicht tot vergoeding terzake van enigerlei schade, hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook.
2.3    Alle door ons verstrekte bescheiden, zomede de daarvan vervaardigde kopiën. In het bijzonder tekeningen, plannen, produkt- en werkomschrijvingen, blijven ons onvervreemdbaar eigendom, evenals het recht om daarvan gebruik te maken en dienen op eerste verzoek van ons aan ons te worden geretourneerd, terwijl zonder onze schriftelijke toestemming deze bescheiden niet mogen worden gekopieerd en ook niet ter beschikking mogen worden gesteld van derden.
2.4    De wederpartij garandeert ons te allen tijde dat gebruik van de door de wederpartij verstrekte gegevens of anderszins ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. De wederpartij vrijwaart ons volledig voor alle directe of indirecte gevolgen van aanspraken welke de derde jegens ons geldig zouden (mogen) maken uit hoofde van schending van de in dit punt genoemde garantie.
2.5    Bestellingen -ook wanneer ze via onze vertegenwoordiger zijn ontvangen- gelden eerst dan als aangenomen, wanneer ze door ons schriftelijk zijn bevestigd of na ontvangst. door ons zijn uitgevoerd. Bij verkoop uit magazijnvoorraad kan de factuur in de plaats treden voor de schriftelijke bevestiging.

3.    Prijzen

3.1    Indien niet anders wordt overeengekomen, gelden onze prijzen af magazijn of, indien op aanvoer is gekocht, af fabriek. De prijzen zijn exclusief de met betrekking tot de overeenkomst verschuldigde vrachten, in- en uitvoerrechten, stations-, opslag-, bewakings-, transport-, verzekerings-, onderzoeks- en inklaringskosten, belastingen of andere heffingen. Alle met betrekking tot de overeenkomst verschuldigde vrachten, in- en uitvoerrechten, stations-, opslag-, bewakings-, transport-, verzekerings-, onderzoeks- en inklaringskosten, belastingen of andere heffingen, ook indien deze na de overeenkomst worden ingevoerd of verhoogd, komen ten laste van de wederpartij, evenals de gevolgen van de gewijzigde wisselkoersen.
3.2    Indien (nog) geen prijs is overeengekomen worden de op het moment van de levering door ons gehanteerde prijzen en tarieven aan de wederpartij berekend.
3.3    Alle prijzen zullen jaarlijks per 1 januari worden geindexeerd/aangepast met het prijsindexcijfer van Centraal Bureau voor de Statistiek voor gezinsconsumptie reeks voor werknemers op basis van 1995, exclusief loonbelasting en premies voor sociale verzekeringen. Wanneer de publicatie van dit jaarprijsindexcijfer gestaakt wordt, zal er voor dit kader in de plaats treden en daarmee zo veel mogelijk overeenkomend prijsindexcijfer dat door partijen in onderling overleg en bij gebreke daarvan door middel van bindend advies door het Centraal Bureau voor de Statistiek of haar rechtsopvolger zal worden vastgesteld.
3.4    Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voordat de overeenkomst volledig door ons is uitgevoerd, lonen en/of prijzen wijzigingen ondergaan zijn wij bevoegd om buiten de indexering in de voormelde leden om de overeengekomen prijzen eenzijdig, derhalve zonder dat er toestemming nodig is van de wederpartij, te wijzigen. Bij een verhoging van de prijzen van meer dan 15% is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

4.    Kredietwaardigheid

4.1    Indien wij een bestelling geheel of gedeeltelijk hebben aangenomen, is de wederpartij verplicht -welke verplichting een integrerend deel van de overeenkomst vormt- ons desgevraagd ten bewijze van zijn/haar kredietwaardigheid, hetzij vóór de levering, hetzij daarna zekerheid te stellen voor de nakoming van al zijn/haar verplichtingen en wel naar ons genoegen door bijvoorbeeld storting van contante gelden, verlenen van bankgarantie, cessie, het verlenen van pand- of hypotheekrecht etc. Aan de omvang, hoogte en de wijze van de door de wederpartij te stellen deugdelijke zekerheid zijn geen maxima gesteld en worden door ons bepaald. De in dit lid bedoelde verplichting tot het stellen van zekerheid geldt ook voor de verplichting tot het betalen van schade in het geval wij van de wederpartij vergoeding vorderen van schade, die het gevolg is van geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst die aan de wederpartij is toe te rekenen.
Indien de wederpartij in gebreke blijft met het stellen van zekerheid/zekerheden zijn wij niet gehouden tot nakoming of verdere nakoming van onze verplichtingen jegens de wederpartij uit hoofde van de lopende overeenkomsten, onverminderd ons recht om de nakoming van de overeenkomst c.q. betaling van de op grond van de overeenkomst verschuldigde gelden, zomede schadevergoeding en/of de(ze) zekerheid/zekerheden in rechte te vorderen.

5.    Levering

5.1    Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud zoals nader omschreven in artikel 6. Onder aflevering wordt verstaan: het stellen van de goederen in de macht van de wederpartij.
5.2    Alle aan de wederpartij geleverde goederen zijn voor risico van de wederpartij vanaf het moment van de aflevering af. Hetzelfde geldt vanaf het ogenblik waarop de wederpartij in verzuim is met het verrichten van de handelingen waarmee hij/zij aan de aflevering moet meewerken. De wederpartij is in verzuim indien hij/zij niet terstond na het verstrijken van de overeengekomen levertijd op de plaats van aflevering de goederen afneemt. De wederpartij dient voldoende materiaal en personeel ter beschikking te (doen) stellen voor een vlotte en ongestoorde lossing van de goederen. Extra kosten ontstaan door nalatigheid van de wederpartij, waaronder opslag van de niet afgenomen goederen zijn voor rekening en risico van de wederpartij. Bij alle overeenkomsten en onder alle omstandigheden, ook bij franco aflevering, worden onze magazijnen of bij aflevering op aanvoer van derden, de magazijnen of fabrieken van deze derde(n) als plaats van aflevering beschouwd. Als datum van aflevering geldt de datering van de vrachtbrief waarop de verzending, hetzij door ons hetzij door derde(n) als bovenbedoeld plaatsvindt -of bij gebreke daarvan het tijdstip waarop met de verzending een aanvang is gemaakt- behoudens afgehaalde goederen, waarvoor de datering van de afleveringsbon als zodanig geldt.
5.3    Wij zijn vrij in de keuze van de lading, transportmiddel en expediteur/vervoerder, tenzij anders is overeengekomen. Het risico voor de aan de wederpartij af te leveren goederen is tijdens het gehele transport tot het moment van de aflevering aan de wederpartij is gerealiseerd voor de wederpartij, ook bij franco levering en ongeacht eventueel andersluidende bepalingen op het vervoersdocument. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakking van materialen een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Belading of vulling van door wederpartij ter beschikking gesteld transportmateriaal en/of emballage geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, ook indien deze door ons geschiedt en/of door ons aan de wederpartij terzake van de materiaal of emballage adviezen zijn verstrekt of verdere werkzaamheden zijn verricht. Wij zijn bevoegd te weigeren materieel en emballage te beladen of te vullen, dat naar ons oordeel niet voldoet aan de eisen, die daaraan in verband met de veiligheid en de redelijkheid gesteld dienen te worden. Wij zijn ingeval van zodanige weigering niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit de vertraging voortvloeien. De derde(n) als bedoeld in dit artikel hebben dezelfde hier genoemde rechten en verplichtingen.
5.4    Wij behouden ons het recht voor de opdracht, om redenen van produktietechnische aard of vanwege de verpakkingseenheid van een betreffend artikel, zonder kennisgeving aan de wederpartij met ten hoogste 10% te vermeerderen of te verminderen. De wederpartij is gehouden tevens de-prijs van het gewijzigde geleverde aantal aan ons te voldoen.
5.5    De wederpartij is verplicht het geleverde dadelijk na aflevering te controleren op hoeveelheid. kwaliteit, specificatie en alle overige afwijkingen van het overeengekomene.
5.6    De levertijden gelden slechts bij benadering. Overschrijding hiervan geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden, betaling te weigeren of anderszins niet aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. Evenmin verplicht overschrijding van de levertijden ons tot vergoeding van schade, hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook.
5.7    Wij zijn gerechtigd een bestelling in zijn geheel, danwel achtereenvolgens in gedeelten te leveren. In het laatste geval zijn wij gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de wederpartij te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang een deelzending door de wederpartij niet wordt betaald, zijn wij niet tot levering van de volgende deelzending verplicht, maar zijn wij te onzer keuze gerechtigd de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling van de wederpartij op te schorten of te ontbinden, onverlet onze overige rechten, waaronder ons recht op schadevergoeding.

6.    Eigendomsvoorbehoud

6.1    Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van ons, totdat alle vorderingen die wij op de wederpartij hebben of zullen krijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid
2 B.W. aan rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig zijn betaald.

6.2    Wanneer de wederpartij uit door ons geleverde goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust een nieuw goed vorm, handelt hij/zij bij die vorming in onze opdracht en gaat hij/zij de zaak voor ons houden. Hij/zij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat al onze vorderingen zijn voldaan.
6.3    Zolang de eigendom van de goederen niet op de wederpartij is overgegaan mag deze de goederen niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van ons mee te werken aan vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de wederpartij uit hoofde van doorlevering van goederen op zijn/haar afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. Voorzover wij nog andere vorderingen op de wederpartij hebben dan die bedoeld in lid 6.1 en wij aan de wederpartij goederen hebben geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud rust, vestigt de wederpartij tot zekerheid voor de nakoming van zijn/haar verplichtingen ten gunste van ons een bezitloos pandrecht op deze goederen gelijk wij dit bezitloos pandrecht aanvaarden. De wederpartij zal in alle voornoemde gevallen op ons eerste verzoek een akte tot vestiging van het pandrecht tekenen. Hij/zij zal ervoor instaan dat hij/zij tot verpanding van de goederen bevoegd is en dat op de goederen, afgezien van onze rechten geen pand en/of beperkte rechten rusten.
6.4    De wederpartij is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren. De wederpartij zal de in dit artikel bedoelde goederen behandelen als een goed huisvader. Hij/zij zal de zaken tegen alle calamiteiten verzekeren op basis van de factuurwaarde. De wederpartij zal ons op ons eerste verzoek namen en adressen van de verzekeraars en kopiën van de polissen verstrekken. Voorts zal de wederpartij op ons eerste verzoek, voorzover dat niet reeds van rechtswege is ontstaan, ten gunste van ons een stil pandrecht vestigen op zijn/haar vorderingen dienaangaande op de verzekeraar.
6.6    Wij zijn gerechtigd de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de wederpartij aanwezig zijn terug te nemen indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De wederpartij zal ons te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn/haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de goederen en/of ter uitvoering van onze rechten.
6.7    De voornoemde bepalingen laten de overige aan ons toekomende rechten onverlet.

7.    Betaling

7.1    De geldbedragen die de wederpartij op grond van enige rechtsverhouding (bijvoorbeeld overeenkomst) aan ons moet betalen zijn geheel en dadelijk opeisbaar bij de totstandkoming van de rechtsverhouding. Indien en voor· zover de geldbedragen niet opeisbaar zijn overeenkomstig het voorgaande, dan zijn de geldbedragen geheel en dadelijk opeisbaar bij gehele of gedeeltelijke aflevering van de goederen.
7.2    Voor zover de geldbedragen die de wederpartij aan ons verschuldigd is nog niet opeisbaar mochten zijn overeenkomstig het voorgaande, dan dient in ieder geval betaling van onze facturen plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum. Reclames tegen facturen moeten schriftelijk bij ons zijn binnengekomen binnen 8 dagen. Na het verstrijken van de termijn geldt de factuur als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de wederpartij aanvaardt. Eventuele rechtsvorderingen moeten op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige reclamemelding aanhangig zijn gemaakt.
7.3    Ingeval van niet, niet tijdige en/of niet volledige nakoming volgens de hierboven genoemde leden is de wederpartij, zonder dat daartoe een in gebreke stelling is vereist, in gebreke in verzuim. In geval van verzuim, evenals in geval van aanvraag van surseance van betaling of van het faillissement of van liquidatie van de zaak van de wederpartij is de wederpartij aan ons over de aan ons verschuldigde bedragen een rente verschuldigd van 1% per maand, dan wel indien dit meer is, is de wederpartij daarover de wettelijke rente aan ons verschuldigd. Wij zijn alsdan tevens gerechtigd alle met de wederpartij lopende overeenkomsten, zonder enige rechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De wederpartij is verplicht tot vergoeding aan ons van alle daaruit voor ons ontstane kosten en schade. Bovendien vervalt dan ieder verleend krediet en zijn alle op grond van de overige rechtsverhoudingen (bijvoorbeeld overeenkomsten) verschuldigde bedragen ineens opeisbaar.
7.4    Bij verzuim, evenals bij de overige in artikel 7.3 genoemde omstandigheden zullen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, terzake van vaststelling van schade en aansprakelijkheid, ter verkrijging van voldoening, alsmede ter voorkoming of beperking van schade als gevolg van gebeurtenissen waarop de aansprakelijkheid berust, de rente over de hoofdsom en de overige kosten -naast de hoofdsom- dadelijk opeisbaar worden. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van 500,- euro vermeerderd met de gemaakte verschotten en verschuldigde belastingen.
7.5    Uit het enkele feit dat wij ons hebben verzekerd van hulp van een derde, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
7.6    Indien wij het faillissement van de wederpartij aanvragen, dan is deze behalve de hoofdsom, de rente en de buitengerechtelijke incassokosten eveneens de kosten van de faillissementsaanvrage verschuldigd.
7.7    Indien wij in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk worden gesteld, komen -ondanks een eventuele gedeeltelijke proceskostenveroordeling- alle kosten die wij hebben gemaakt in verband met de procedure voor rekening van de wederpartij.
7.8    De door de wederpartij te verrichten betalingen dienen zonder aftrek, opschorting, verrekening, compensatie, schuldvergelijking, schulddelging, hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook, te geschieden. De wederpartij doet dus uitdrukkelijk afstand van deze rechten.

8.    Overmacht

8.1    In elk geval van overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering voor de duur van de overmacht op te schorten. Als overmacht geldt onder andere: brand, staking, uitsluitingen, sabotage, onlusten, oproer, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, staat van oorlog, staat van beleg, congestie, stremming van het verkeer te land, te water of in de lucht, overstroming, ijsgang en ander oponthoud van vervoermiddel, maatregel van overheidswege, economische overmacht en verplichtingen door de EG opgelegd, buitensporige prijsverhoging van energie en grondstoffen, alsmede door onze leverancier gedaan beroep op clause particuliere bij langlopende contracten, het wegvallen van stroomvoorziening, het niet (goed) functioneren van de telefoon/telex/telefax(netwerk) en overige communicatiemiddelen of bedrijfsmiddelen (computers e.d.), faillissement of surseance van betaling van opdrachtnemers en het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken of diensten worden ontvangen, zonder dat wij verplicht zijn de invloed daarvan op de verhindering of op de vertraging aan te tonen.
8.2    Overmacht geldt ook voor het geval dat wij de te leveren goederen bij een derde bestellen en deze derde om wat voor reden dan ook met de levering in gebreke blijft. Materialen welke gereed zijn en door een oorzaak onafhankelijk van onze wil niet vervoerd kunnen worden naar de plaats van bestemming, geven ons het recht deze voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan en betaling daarvoor te verlangen.
8.3    Ingeval van overmacht worden onze verplichtingen uit de overeenkomst opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat wij tot enige schadevergoeding terzake zijn gehouden. De verplichtingen tot betaling
van een geldsom kunnen door de wederpartij nimmer op basis van overmacht bij ons door deze worden
opgeschort.

9.    Reclames/Garanties/Aansprakelijkheid

9.1    Reclames hoegenaamd en van welke aard dan ook schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. Reclames worden door ons slechts geaccepteerd mits deze per aangetekende brief bij ons worden ingediend binnen 8 dagen na aflevering van de goederen. Na het verstrijken van de vorenbedoelde termijn geldt het afgeleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de wederpartij aanvaardt. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige reclamemelding aanhangig te zijn gemaakt. Het bewijs van tijdige reclame rust op de wederpartij. De wederpartij zal de juistheid van zijn/haar reclame slechts aan de hand van de goederen kunnen bewijzen, terwijl voorts op de wederpartij de bewijslast rust dat deze goederen dezelfde zijn als die welke door ons zijn afgeleverd en in dezelfde toestand verkeren als bij het verlaten van ons magazijn of de magazijnen of fabriek van derden. Alleen goederen, die in onze opdracht zijn geretourneerd en waarvan bovendien reclame door ons accoord is bevonden. Worden door ons geaccepteerd. De terugzending is voor rekening en risico van de wederpartij. Bij een door de wederpartij bewezen en door ons gegrond bevonden reclame kunnen wij te onzer keuze de onderdelen of artikelen waarop de reclame betrekking heeft remplaceren of aan de wederpartij crediteren, met uitsluiting van elk ander recht van de wederpartij op schadevergoeding.
9.2    Wij zijn nimmer (dus ook niet ingeval van bijvoorbeeld overmacht, reclames, tekortkoming in de nakoming van enige uit hoofde bestaande verplichting, onrechtmatige daad, onjuist advies) gehouden tot enige schadevergoeding en/of boete. hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook. Voor zover in rechte komt vast te staan dat voornoemde volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat de hoogte van het door ons te betalen bedrag terzake vàn schadevergoeding en boete nooit hoger zou (kunnen) zijn dan voor de door ons afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft op een uitkering. Daarenboven zal de hoogte van het door ons te betalen bedrag terzake van de schadevergoeding en boete nooit hoger (kunnen) zijn dan het bedrag dat vermeld staat in de factuur terzake van het/de betreffende goed(eren). In alle gevallen blijft echter gelden dat wij nimmer aansprakelijk zijn voor de indirecte schade en/of de gevolgschade, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zake in de onderneming van de wederpartij. Indien wij bij één
of meer derden bepaalde grondstoffen voor onze produkten hebben besteld en één of meer van deze derden aan ons grondstoffen hebben geleverd die op één of meer aspecten afwijken van hetgeen wij hebben besteld, zijn wij in geval van gebruik van deze grondstoffen voor onze produkten eveneens nooit en te nimmer aansprakelijk voor de schade die daaruit en/of als gevolg daarvan bij de wederpartij en/of diens/haar afnemers is of zal kunnen ontstaan. De wederpartij zal ons in die gevallen nimmer uit hoofde van de produktaansprakelijkheid
ex de artikelen 6:185 e.v. B.W. kunnen en mogen aanspreken. Ook zal de wederpartij ons in geval van zo’n schade vrijwaren voor alle aanspraken van diens/haar afnemers jegens ons uit hoofde van de artikelen
6:185 e.v. B.W.

10.    Vervaltermijn

10.1    Voor zover in deze algemene voorwaarden niet ander is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de wederpartij uit welke hoofde dan ook jegens ons in ieder geval na één jaar na het moment waarop de wederpartij bekend werd of redelijker wijs bekend kon zijn met het bestaan van de rechten en bevoegdheden.

11.    Geschillen

11.1    Alle geschillen worden beslecht langs de minnelijke weg of, ingeval zulks niet mogelijk blijkt door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Almelo. Wij zijn evenwel gerechtigd om eventuele geschillen ook voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.
11.2    Op overeenkomsten, algemene voorwaarden en iedere nadere overeenkomst, alsmede op alle geschillen voortvloeiend hieruit is Nederlands recht van toepassing. Het verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 Trb 1981 , nr 184 is nimmer van toepassing.